Правописът в интернет

Съвсем скоро ми направиха забележка по повод правописа. Често чета правописният речник и все пак това не е основното ми занимание. Нямам претенции да пиша вярно на 100%. И все пак се чуствам като неграмотен циганин. Най-трудна ми е проклетата запетая и „Й“ и „И“. Ще помогна на братята блогъри да пишем правилно.

Ето как:

Запетая

 • В рамките на простото изречение
  запетая се употребява:
 • За отделяне
  на еднородни части помежду им.

  • При изреждане.
  • Забележка:

   Не се пише
   запетая при еднократно употребен съюз и, или.

  • При противопоставяне на
   еднородни части, свързани със съюзи: а, но, обаче, пък, ама, ами, ала,
   например: Ицо е дебел, но бърз футболист. Срещата е днес, а не утре.
  • При изреждане на еднородни
   части в повторителни съюзи – и, или – или, нито – нито, ту – ту и пр.,
   се пише запетая пред всяко ново повтаряне на дадения съюз /но не и в самото
   начало/, например: Той не изпитваше ни страх, ни болка, ни срам.
  • При еднородни части, свързани
   със съюзи  както – така и
  • колкото – толкова, се
   пише запетая само пред втория съюз, например:  Колкото по-бързо, толкова
   по-добре.

  • За отделяне на повтарящи
   се думи помежду им.

– За отделяне
на вметнати /в най-общ смисъл/ думи и изрази като обръщения, междуметия,
вметнати пояснения.

 • Обръщения и междуметия:
  Благодаря ви, братя мили, за честта. – Братя мили, благодаря ви за честта.
  – Благодаря ви за честта, братя мили.

 • Вметнати изрази /предимно
  глаголни/ като: разбира се, да кажем, надявам се, мисля, изглежда, струва
  ми се, тъй да се каже, напротив, обратно, от една страта, например: Ти,
  разбира се, няма да допуснеш това. – Това, мисля, е достатъчно.

Забележка:

Не се отделят със
запетая от другите части на изречението думи като обаче, наистина, може
би, следователно, по такъв начин, като че ли, сякаш, навярно, вероятно,
очевидно  в случаи като следнитте:  Той обаче не изпълни обещанието
си. – Ти например какво ще кажеш? Ако такива думи стоят в началото на отделно
просто изречение, пред тях се пише запетая: Той искаше да дойде, обаче
се разболя.

– За отделяне на особените
части на изречението.

 • Обстоятелствени пояснения
  освен в случаите, когато са в началото на изреченаието, например: По дърветата,
  отрупани с цвят, бръмчат пчели. След няколко дни пак ще те потърся.
 • Думи и изрази, пред които
  стоят съюзи както и, и то  и други подобни / с ясно изпъкващ смисъл
  на обособени елементи в изречението/, се отделят със запетая не само в
  началото, но и в края, ако след тях продължава същото просто изречение:
  Градината, както и улицата, беше покрита с дебел слой космичен прах. Същият
  израз в следващото изречение няма вметнат характер и затова не се пише
  запетая след него: Градината, както и улицата бяха покрити с дебел слой
  космичен прах.
 • Еднородни части, свързани
  с обяснителен съюз или, т. е., сиреч се обособяват, например: След два
  дена,  т. е. в неделя, ще продължим.

Забележка:

Пред съюзите
и, или се пише запетая, когато тя трябва да затвори някой вметнат или обособен
израз.

– За отделяне на частиците
да и не, употребени самостойно в изречението, например: Да, вярно е. Не,
не е вярно.

 • В рамките на сложното изречение
  запетаята се употребява за отделяне на влизащите в него прости изречения
  помежду им.
  • Пред просто изречение, което
   започва без съюз, например: Който не работи, не трябва да яде.

  • Пред просто изречение, което
   започва със съединителен или подчинителен съюз като но, а, обаче, ала,
   то, пък, ако, ето заощ, затова, че, или, понеже, защото, като че /ли/,
   сякаш и др.

Забележка:

В изречения,
които съдържат повторителни съюзи  и – и, или – или, ту – ту или др.,
запетая се пише в началото на всяко отделно просто изречение, например:
Майка му, ту го галеше, ту го милваше, ту му пееше
.

 • Пред просто изречение, което
  започва с относително местоимение или наречие като който, какъвто, чийто,
  когото, където, колкото или др., например: Стигнахме на мястото, където
  щяхме да нощуваме.
 • Забележки:

  • При сложни съюзи като
   само че, ето че, в случай че, макар да, при все че или др. запетаята се
   пише пред първата им съставна част, например: Планът е добър, само че трябва
   да го изпълним.
  • Наречия тъй пред съюза
   че, както и др. могат да принадлежат към главното изречение; в такива случаи
   запетаята се пише след тях, например: Запомних го тъй, че никога няма да
   го забравя.
  • Ако пред съюза, относителното
   местоимение или наречие стои друга дума или словосъчетание от същото просто
   изречение, запетаята се пише в началото на изречението, например: 
   Стигнахме до една планина, в подножието на която течеше буйна река.
 • Когато подчиненото изречение
  е вмъкнато между частите на главното, то се огражда от двете страни със
  запетая, например: Мисълта, че ще замине, го радваше.
 • Забележка:

  Когато подчиненото
  изречение със съюз да пояснява съществителното име, не се отделя със запетая
  нито в началото, нито в края, например: Мисълта да замине веднага не го
  напускаше.

 • Когато някой вметнат израз,
  ограден с тирета или скоби, разделя такива части на изречението, между
  които следва да се пише запетая, тя се поставя пред второто тире или след
  скобите.
 • Не се пише запетая за отделяне
  на прости в рамките на сложни изречения в следните случаи:
  • Пред съюза и, употребен
   еднократно.
  • Забележки:

   • Пред съюза и може да
    се постави запетая в редки случаи, когато това е необходимо за по-ясно
    означаване на смисъла или се налага от интонацията, например: Оставете
    на мира хората, и те имат човешки права. – Идете там, и ще се уверите с
    очите си.
   • Пред съюза и се пише
    запетая, когато тя е необходима за ограждане на предшестващо подчинено
    изречение, вметнати или обособени думи, например: Гостите бяха посрещнати
    от господин Янчулев, кмета на гр. София, и от представители на общините
    в града.
   • Пред съюза и не се поставя
    запетая, когато той свързва съподчинени изречения, например: Свърших най-после
    работата, която ми беше възложена и за която мислех постоянно. – Разбрах,
    че вече съм свободен и мога да продължа работата си.
  • Пред съюза да, употребен
   еднократно, например:  Вън се зачу да свири хармоника.

  Забележка:

  • Съподчинени изречения,
   които започват със съюза да, се отделят помежду си със запетая, например:
   Искам да остана тук, да започна някаква работа, да припечеля някой лев.
  • При повтаряне на съюза
   да в последователни, подчинени едно на друго изречения, не се пише запетая,
   например:  Исках да го помоля да ми услужи.

  • Пред съюза да се пише
   запетая, когато тя е необходима за ограждане на предшестващо подчинено
   изречение, вметнати или обособени думи, например: Премиерът се опитваше
   да убеди хората, недоволстващи от покачването на цените, да не купуват,
   но по-скоро да гладуват.
  • При сложни съюзи за да,
   без да, преди да  и др., запетая се пише пред предлога, например:
   Отиде си, без да каже нищо.
  • Когато съюзът да не стои
   в началото на просто изречение, то не се отделя със запетая, например:
   Капитанът заповяда всички моряци да излязат на палубата.
  • Пред непреки /косвени/ въпроси
   /подчинени въпросителни изречения/, например: Първата ми дума беше да попитам
   имам ли известие от родителите си. – Рамбо се чудеше отде се взе у нея
   тази сила.

  Забележки:

  • Допуска се употреба на
   запетая пред косвен въпрос, когато той стои след местоимението това или
   след съществително, например: Резултатът зависи от това, дали ще получим
   помощ навреме. – Смущаваше го въпросът, дали не се е издал с плахото си
   поведение.
  • Когато косвеният въпрос
   стои в началото на сложното изречение, той се отделя със запетая от главното:
   Дали това беше вярно, той още не знаеше.
  • Между два съюза, поставени
   един след друг като но ако, а когато, но тъй като, но щом, но който и пр.
   например: За това и не стоеше много вкъщи, а когато/не: …вкъщи, а, когато/ 
   беше там, поръчваше да казват, че го няма.

  Забележка:

  Не се пише
  запетая също и между съюз и следващо деепричастие или причастие, употребено
  като обособена част на изречението, например: Той искаше да изглежда сериозен,
  но спомняйки /не: … сериозен, но, спомняйки си/ си за случилото се, отново
  избухна в смях.

  • Пред относително местоимение
   и наречия и пред съюзи, когато пред тях стои уточняващо наречие като само,
   едва, чак, даже, тъкмо, именно и др. или отрицание не, например: Това може
   да разбере само който го е преживял. – Дойдох при тебе именно за да ти
   помогна. – Попитах не защото не знаех.
  • Пред изрази като който и
   да е, колкото е възможно, когато и да било, кой знае и др. подобни, например:
   Нямаш право да обвиняваш когото и да било.

   Благодаря на uni-plovdiv.bg за полезната им информация по темата

   Advertisements

, , , , ,

 1. Вашият коментар

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s